انجام پروژه های VHDL با آموزش رایگان

انجام پروژه های VHDL با آموزش رایگان

انجام پروژه های VHDL با آموزش رایگان توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir طراحی و شبیه سازی همه مدارهای پیچیده ترتیبی با زبان VHDL طراحی و شبیه سازی همه مدارهای پیچیده ترکیبی با زبان VHDL طراحی و شبیه سازی همه ی مبدل ها، فیلترها و … با زبان VHDL طراحی و شبیه سازی ماشین های …

Elecroom.ir پروژه ها 0 دیدگاه , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
انجام پروژه های SILVACO با آموزش رایگان

انجام پروژه های SILVACO با آموزش رایگان

انجام پروژه های SILVACO با آموزش رایگان توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir طراحی و شبیه سازی در زمینه قطعات نیمه رسانا با SILVACO طراحی و شبیه سازی در زمینه الکترونیک نوری با SILVACO طراحی و شبیه سازی در زمینه سلول های خورشیدی با SILVACO طراحی و شبیه سازی در زمینه مرتبط با اپتیک و …

انجام پروژه های COMSOL با آموزش رایگان

انجام پروژه های COMSOL با آموزش رایگان

انجام پروژه های COMSOL با آموزش رایگان توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir طراحی و شبیه سازی انواع ماژول های نیمه رسانا با COMSOL طراحی و شبیه سازی انواع ماژول های MEMS و NEMS با COMSOL طراحی و شبیه سازی انواع ماژول های امواج رادیویی با COMSOL طراحی و شبیه سازی انواع ماژول های میکروفلودیکس …