دانلود نرم افزارهای تخصصی رشته برق الکترونیک

 

دانلود نرم افزارهای تخصصی رشته برق الکترونیک

امکان دانلود نرم افزارهای تخصصی رشته برق الکترونیک برای کاربران و دانشجویان رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک در سایت Elecroom.ir به عنوان مرجع تخصصی رشته برق الکترونیک فراهم شده است. فایل قابل نصب و یا پرتابل نرم افزارهای پرکاربرد رشته برق الکترونیک در سایت موجو د است.

 


 

دانلود نرم افزار Microwind 3.1
دانلود نرم افزار Microwind 3.1 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار Microwind 3.1  
دانلود نرم افزار HSPICE 2013
دانلود نرم افزار HSPICE 2013 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار HSPICE 2013  
دانلود نرم افزار HSPICE 2016
دانلود نرم افزار HSPICE 2016 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار HSPICE 2016  
دانلود نرم افزار COMSOL Multiphysics 5.2.1
دانلود نرم افزار COMSOL Multiphysics 5.2.1 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار COMSOL Multiphysics
دانلود نرم افزار Cadence Orcad 16.6
دانلود نرم افزار Cadence Orcad 16.6 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار Cadence Orcad
دانلود نرم افزار Xilinx ISE 14.7
دانلود نرم افزار Xilinx ISE 14.7 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار Xilinx ISE
دانلود نرم افزار ModelSim 10.1
دانلود نرم افزار ModelSim 10.1 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار ModelSim 10.1  
دانلود نرم افزار ModelSim 10.0
دانلود نرم افزار ModelSim 10.0 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار ModelSim 10.0  
دانلود نرم افزار LEdit 8.3
دانلود نرم افزار LEdit 8.3 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار LEdit 8.3  
دانلود نرم افزار HSPICE 2014
دانلود نرم افزار HSPICE 2014 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار HSPICE 2014