دانلود کتابخانه ها و مدل های شبیه سازی نرم افزارهای رشته مهندسی برق الکترونیک


 

دانلود کتابخانه 0.6 میکرومتر MOSFET برای HSPICE
دانلود کتابخانه 0.6 میکرومتر MOSFET برای HSPICE از طریق سایت Elecroom.ir دانلود کتابخانه 0.6 میکرومتر
دانلود کتابخانه 7 نانومتر FinFET برای HSPICE
دانلود کتابخانه 7 نانومتر FinFET برای HSPICE از طریق سایت Elecroom.ir دانلود کتابخانه 7 نانومتر
دانلود کتابخانه 10 نانومتر FinFET برای HSPICE
دانلود کتابخانه 10 نانومتر FinFET برای HSPICE از طریق سایت Elecroom.ir دانلود کتابخانه 10 نانومتر
دانلود کتابخانه 14 نانومتر FinFET برای HSPICE
دانلود کتابخانه 14 نانومتر FinFET برای HSPICE از طریق سایت Elecroom.ir دانلود کتابخانه 14 نانومتر
دانلود کتابخانه 16 نانومتر FinFET برای HSPICE
دانلود کتابخانه 16 نانومتر FinFET برای HSPICE از طریق سایت Elecroom.ir دانلود کتابخانه 16 نانومتر
دانلود کتابخانه 20 نانومتر FinFET برای HSPICE
دانلود کتابخانه 20 نانومتر FinFET برای HSPICE از طریق سایت Elecroom.ir دانلود کتابخانه 20 نانومتر
دانلود کتابخانه ترانزیستورهای SOI برای HSPICE
دانلود کتابخانه ترانزیستورهای SOI برای HSPICE از طریق سایت Elecroom.ir دانلود کتابخانه ترانزیستورهای SOI برای
دانلود کتابخانه ترانزیستورهای CMG برای HSPICE
دانلود کتابخانه ترانزیستورهای CMG برای HSPICE از طریق سایت Elecroom.ir دانلود کتابخانه ترانزیستورهای CMG برای
دانلود کتابخانه Memristor و Memcapacitor و Meminductor برای HSPICE از طریق سایت Elecroom.ir دانلود کتابخانه Memristor
دانلود کتابخانه MTJ برای HSPICE
دانلود کتابخانه MTJ برای HSPICE از طریق سایت Elecroom.ir دانلود کتابخانه MTJ برای HSPICE