دانلود کتابخانه Memristor و Memcapacitor و Meminductor برای HSPICE

دانلود کتابخانه Memristor و Memcapacitor و Meminductor برای HSPICE از طریق سایت Elecroom.ir


دانلود کتابخانه Memristor برای HSPICE

  دانلود کتابخانه Memcapacitor برای HSPICE

دانلود کتابخانه Meminductor برای HSPICE

 

دانلود کتابخانه Memristor و Memcapacitor و Meminductor برای HSPICE

دانلود کتابخانه Memristor و Memcapacitor و Meminductor برای HSPICE؛ از آنجایی که ساخت تراشه ها پر هزینه و زمان بر است، طراحان نیاز به ابزار شبیه سازی دارند تا عملکرد طرح های خود را بررسی و تایید کنند. شبیه سازی می تواند در سطوح مختلف از سطح ساختاری گرفته تا پروسه ساخت انجام شود. شبیه سازی هایی همچون SPICE می توانند با استفاده از مدل افزاره ها و نت لیست مدار، ولتاژ، جریان و سایر پارامترهای مدار را تخمین بزنند. طراحان مدارهای VLSI بیش از همه با شبیه سازی مدارات مواجه خواهند بود. نرم افزار HSPICE، نرم افزاری است که برای مدارات مجتمع کاربرد دارد. در سال 1988 نسخه ای از نرم افزار HSPICE ارائه شد که قابلیت تحلیل 100000 گره در مدار را داشت. هم اکنون می توان گفت نرم افزار HSPICE یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای شبیه سازی مدارهای الکترونیکی می باشد. بخشی از توانمندی های نرم افزار HSPICE از آن جایی نتیجه می شود که در آن مدل هایی استفاده شده است که مبنای فیزیکی دارند. از مزایای نرم افزار HSPICE می توان به همگرایی خوب، پشتیبانی از آخرین مدل های افزاره و اتصالات میانی و قابلیت بهینه سازی مدار اشاره کرد. گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir فایل دانلود کتابخانه Memristor و Memcapacitor و Meminductor برای HSPICE را روی سایت قرار داده است. شما می توانید با استفاده از لینک های انتهای صفحه برای دانلود کتابخانه HSPICE المان های Memristor و Memcapacitor و Meminductor برای HSPICE (دانلود کتابخانه ممریستور برای HSPICE) قدام کنید.


 

 

دانلود کتابخانه Memristor و Memcapacitor و Meminductor برای HSPICE برای HSPICE
 دانلود کتابخانه Memristor مدل Reliable لینک دانلود

 دانلود کتابخانه Memristor مدل Nonlinear Dopant Drift لینک دانلود

 دانلود کتابخانه Memristor مدل Voltage-Controlled لینک دانلود

 دانلود کتابخانه Memcapacitor مدل Reliable لینک دانلود

   دانلود کتابخانه Meminductor مدل Reliable لینک دانلود

آموزش نرم افزار HSPICE

انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد الکترونیک

کتابخانه Memristor و Memcapacitor و Meminductor برای HSPICE

انجام پروژه های HSPICE با آموزش رایگان

انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد الکترونیک

کتابخانه Memristor و Memcapacitor و Meminductor برای HSPICE