دانلود نرم افزار Microwind 3.1

دانلود نرم افزار Microwind 3.1

دانلود نرم افزار Microwind 3.1 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار Microwind 3.1   دانلود نرم افزار Microwind 3.1 دانلود نرم افزار Microwind 3.1؛ پیاده سازی یک مدار مجتمع در طی مراحل مختلف انجام می گیرد. به دست آوردن چینش مدار یکی از مراحل مهم به شمار می رود. این کار می تواند به صورت …

دانلود نرم افزار HSPICE 2013

دانلود نرم افزار HSPICE 2013

دانلود نرم افزار HSPICE 2013 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار HSPICE 2013   دانلود نرم افزار HSPICE 2013 دانلود نرم افزار HSPICE 2013؛ از آنجایی که ساخت تراشه ها پر هزینه و زمان بر است، طراحان نیاز به ابزار شبیه سازی دارند تا عملکرد طرح های خود را بررسی و تایید کنند. شبیه سازی …

دانلود نرم افزار HSPICE 2016

دانلود نرم افزار HSPICE 2016

دانلود نرم افزار HSPICE 2016 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار HSPICE 2016   دانلود نرم افزار HSPICE 2016 دانلود نرم افزار HSPICE 2016؛ از آنجایی که ساخت تراشه ها پر هزینه و زمان بر است، طراحان نیاز به ابزار شبیه سازی دارند تا عملکرد طرح های خود را بررسی و تایید کنند. شبیه سازی …

آموزش نرم افزار Microwind

آموزش نرم افزار Microwind

آموزش نرم افزار Microwind توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی طراحی Layout مدارهای مجتمع آنالوگ با نرم افزار Microwind آموزش تخصصی طراحی Layout مدارهای مجتمع دیجیتال با نرم افزار Microwind آموزش تخصصی طراحی Layout مدارهای مجتمع مرکب با نرم افزار Microwind آموزش تخصصی طراحی Layout مدارهای مجتمع RF با نرم افزار Microwind   …

دانلود نرم افزار LEdit 8.3

دانلود نرم افزار LEdit 8.3

دانلود نرم افزار LEdit 8.3 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار LEdit 8.3   دانلود نرم افزار LEdit 8.3 دانلود نرم افزار LEdit 8.3؛ پیاده سازی یک مدار مجتمع در طی مراحل مختلف انجام می گیرد. به دست آوردن چینش مدار یکی از مراحل مهم به شمار می رود. این کار می تواند به …

دانلود نرم افزار HSPICE 2014

دانلود نرم افزار HSPICE 2014

دانلود نرم افزار HSPICE 2014 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار HSPICE 2014   دانلود نرم افزار HSPICE 2014 دانلود نرم افزار HSPICE 2014؛ از آنجایی که ساخت تراشه ها پر هزینه و زمان بر است، طراحان نیاز به ابزار شبیه سازی دارند تا عملکرد طرح های خود را بررسی و تایید کنند. شبیه سازی …

دانلود نرم افزار HSPICE 2012

دانلود نرم افزار HSPICE 2012

دانلود نرم افزار HSPICE 2012 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار HSPICE 2012   دانلود نرم افزار HSPICE 2012 دانلود نرم افزار HSPICE 2012؛ از آنجایی که ساخت تراشه ها پر هزینه و زمان بر است، طراحان نیاز به ابزار شبیه سازی دارند تا عملکرد طرح های خود را بررسی و تایید کنند. شبیه سازی …

دانلود نرم افزار ADS 2016

دانلود نرم افزار ADS 2016

دانلود نرم افزار ADS 2016 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار ADS 2016   دانلود نرم افزار ADS 2016 دانلود نرم افزار ADS 2016؛ امروزه یکی از مهم­ ترین نیازمندیهای رشته های مهندسی، وجود نرم افزارهای معتبر برای شبیه سازی و بررسی طرح های ارائه شده است، قبل از ساخت عملی آنهاست. با پیچیده …

دانلود نرم افزار ADS 2014

دانلود نرم افزار ADS 2014

دانلود نرم افزار ADS 2014 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار ADS 2014   دانلود نرم افزار ADS 2014 دانلود نرم افزار ADS 2014؛ امروزه یکی از مهم­ ترین نیازمندیهای رشته های مهندسی، وجود نرم افزارهای معتبر برای شبیه سازی و بررسی طرح های ارائه شده است، قبل از ساخت عملی آنهاست. با پیچیده …

دانلود نرم افزار ADS 2008

دانلود نرم افزار ADS 2008

دانلود نرم افزار ADS 2008 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار ADS 2008   دانلود نرم افزار ADS 2008 دانلود نرم افزار ADS 2008؛ امروزه یکی از مهم­ ترین نیازمندیهای رشته های مهندسی، وجود نرم افزارهای معتبر برای شبیه سازی و بررسی طرح های ارائه شده است، قبل از ساخت عملی آنهاست. با پیچیده …